Finska krigsbarn: C-uppsats från Luleå tekniska universitet, Industriell ekonomi och samhällsvetenskap.
Författare: Elin Innala; [2006]
Läs mer om uppsatsen eller hämta hem den som pdf från denna sida.

1939 bröt andra världskriget ut i Europa. Samma år drogs även Finland in i kriget. Sverige ville stödja sitt broderland under kriget mot Sovjet, en rad olika hjälporganisationer bildades. En av dem var inriktade på att hjälpa Finlands barn. Slagorden i Sverige var ”Finlands sak är vår”. ”Världshistoriens största barnförflyttning” kallas de transporter av finska barn till Sverige, Danmark och Norge mellan åren 1939- 1944. Under vinter- och fortsättningskriget förflyttades 70 000 barn från sitt hemland, Finland, till de Skandinaviska länderna. De flesta barnen förflyttades till Sverige. Av de 70 000 som sändes till Sverige återvände 55 000 till sitt hemland efter krigets slut.Under vinterkriget var det Centrala Finlandshjälpen och Nordiska hjälpcentralen som organiserade barnförflyttningarna. De båda organisationerna bildades i december 1939 när kriget brutit ut. Den svenska organisationens uppgift var att ta emot de finska barnen i Sverige samt att ordna med bostad. Under vinterkriget var det bara friska barn som fick resa till Sverige, varför inga barnhem eller sjukhem upprättades. Den finska organisationens uppgift var att göra ett urval av de barn som fick åka. De barn som fick resa till Sverige under vinterkriget var barn under tolv år. De barn som var under tre år skulle resa med sina mödrar. Under fortsättningskriget var det Hjälpkommittén för Finlands Barn och Socialministeriets barnförflyttningskommitté som ansvarade för förflyttningarna. Hjälpkommitténs uppgift var att ta emot friska och sjuka barn. De friska placerades till stor del i enskilda hem men en del barn placerades på barnhem. De sjuka barnen skulle behandlas och placerades på sjukhus. Den finska organisationen hade som uppgift, liksom under vinterkriget, att välja ut de barn som fick resa. Barnen förflyttades till Sverige pga. kriget och dess följder. Orsaken som mödrarna uppgav vid förflyttningarna var: evakuering, det var familjer som flytt från sitt hem och var bostadslösa. Den andra orsaken var att barnet var sjuk och inte fick plats på sjukhus eller att modern inte kunde ta hand om barnet i hemmet pga. arbete. Den tredje orsaken som uppgavs var att familjerna hade fler än åtta barn och svårt att försörja dem. De anledningar som finns givna till varför Sverige tog emot barnen var samhörighetskänsla mellan Sverige och Finland pga. deras gemensamma historia. Det kan bekräftas eftersom slagorden i Sverige blev ”Finlands sak är vår”. Sverige såg Finland som sitt broderland och ville stödja dem under kriget. De kritiska rösterna i Finland menade att Sverige tog emot barnen för att för få barn föddes i Sverige.